test

Venkateshwara, Lakshmi & Saraswati Devi, Shiva, Parvati Devi, Hanuman, Ram Parivar,Ganesh,Subrahmanya, Ayyappa,Navagraha,Baba, Adishankaracharya, Hhayagreeva, Dakshinamurty –
If you know
Name1 - Gotram, Nakshtram# Name2 - Gotram, Nakshtram#
/
Share This